Thursday, January 20, 2011

Nikki Gallego

MDG’S GOAL 5: IMPROVE MATERNL HEALTH

            Ang Millennium Development Goals (MDG’s) ay ginawa upang mabawasan o maalis ang walong malalalang problema sa ating bansa o maging sa buong mundo na rin.Ang ika-limang layunin lamang ang aking bibigyang pansin.Ito ay ang: Improve Maternal Health o ang layuning mabawasan ang bilang ng mga nanganganak na namamatay.
            Ang hindi sapat na serbisyo sa kalusugan ay patuloy na nagbabanta sa mga kababaihang nagbubuntis  at nakakaalarma sa pagdami ng namamatay taon-taon.Bawat minute may namamatay na babae sa komplikasyon sa panganganak --------          tinatayang 529,000 bawat taon.
            Taong 2001,buwan ng Setyembre , ang 147 nma pinuno ng estado ay kolektibong inendorso ang pang-apat at panlima sa Millennium Development Goals:To Reduce Child Mortality ratio by 2/3 and To Improve MATERNAL Health ratio by ¾ , sa pagitan ng taong 1990 hanggangn 2015.Ang mga direktang dahilan ng maternal health ay ang hemorrhage, impeksyon, Obstructed labor, Hypertensive disorders sa pagbubuntis, at ang komplikasyon sa hindi ligtas na pagpapa abort. May mga kaugnay na kapansanan sa panganganak na mas makakaapekto sa mga kababaihan at walang lunas dito, ito ay ang pinsala sa pelvi muscles, organo at sa spinal cord.
            Taon-taon halos walong milyong bata ang namamatay bago o sa panahon na isinisilang sila o sa unang linggo na sila’y pinanganak. Kaugnay dito, maraming bata ang nabubuhay na ulila sa kanilang ina taon-taon. Ayon sa pananaliksik, ang pinaka importanteng interbensiyon para sa ligtas na pagiging ina ay ang siguradohing bihasa ang magpapaanak at mayroon itong Midwifery Skills na pweding i-presenta sa bawat manganganak. Ang UNICEF ay nakikipag-ugnayan sa  United Nations Population Fund, sa World Health Organization at sa iba pang organisasyon na my kaugnayan sa kalusugan upang maging bahagi sa pagsuporta sa pagpapabuti ng serbisyo sa panganganak, sa kaligtasan ng sanggol at sa kalusugan nito. Ang UNICEF ay tumutulong sa paggawa ng patakaran upang matiyak na ang emerhensiya sa pangangalaga sa marunong magpaanak  ang maging prayoridad sa pambansang plano sa kalusugan. Ang maternal health ay mapagbubuti kapag ang mga empleyado ng hospital ay bihasa sa pagpapaanak, nang sa gayon maligtas ang ina at ang kanyang anak. Sa mga bansang nasubukan na ito, bumaba na ang bilang ng mga namamatay dahilan sa panganganak, tumaas na rin ang kita ng bawat sambahayan at mas mataas na ang antas ng kalidad ng edukasyon sa mga kababaihan.      

Bibliograpiya

No comments:

Post a Comment