Tuesday, January 18, 2011

Bernadette Alama

TARGET NO. 3 SA TAONG 2015

Napakaraming haligi ng tahanan at kanilang mga anak ang araw- araw na bumabangon para kainin ang KANYANG inihahandang almusal, naghahanda siya ng baon na dadalhin nila sa paaralan o sa opisina, o kaya naman ay namamalantsa. Habang wala sila, ginugugol niya ang kanyang oras sa paglilinis ng bahay, paglalaba, pamamalengke, o kaya naman ay pagbabadyet. Minsan naman ay naiiwan siyang gising upang tapusin ang ilang gawain na di niya natapos habang sila ay mahimbing nang natutulog. Ngunit sa kabila ng lahat ng ito, wala kang maririning na kahit anong reklamo mula sa kanya. Marahil ay sa  paglubog ng araw, wala na siyang sapat na oras o lakas para gawin iyon o kaya nama’y sadyang  mahal na mahal niya lamang talaga ang kanyang ginagawa para sa kanila ang malungkot na banda ay dahil sa nakasanayan na nating lipunan ay sadyang mababa ang pagtingin sa mga kababaihan at sa kanilang mga kakayahan kaya iniisip ng mga kalalakihan na mas nababagay sa kanila na manatili na lamang sa loob ng tahanan.

            Siguro nga ay panahon na upang kilalanin at purihin itong mga masisipag at hindi nagrereklamong manggagawa na tinatawag na SIMPLENG maybahay lamang.

            Noong taong 2000 ay nagpalabas ang mga kasapi ng mga Nagkakaisang Bansa ng tinatawag na Mithiing Pangkaunlaran ng Milenyo(Millenium Development Goals) na may  walong mithiin na susubukang makamit sa taong 2015.

            Isa sa mga mithiing ito ang Taget No. 3: Promote Gender Equality and Empower Women. Dito, inaasahang makamit ng mga babae at lalaki ang patas na bilang pagdating sa elementary at secondary education participation rate, cohort survival rate at completion rate. Ayon sa mga datos, malaki ang posibilidad na matupad ang mithiing ito sa nasabing taon.

            Tingnan natin ang ikatlong mihiing ito sa local na perspektibo.Ano nga ba ang kahalagahan nito sa ating mga Pilipino? Paano ba nito naaapektuhan an ating pang araw- araw na pamumuhay? Sa kalagayan ng ating bansa ngayon, anu bang mga isyu o usapin na may kinalaman dito ang dapat nating pagtuunan ng pansin upang mas maging pantay ang pagtingin sa mga kalalakihan at kababaihan?

            Base sa mga pagsusuri, sinasabing mas magagaling ang mga baabae kaysa mga lalaki sa elementarya at sekundarya sa taong 2005- 2006 kung partisipasyon rate ang titingnan. Base rin sa resulta ng National Achievement Test, mas gumagaling daw ang mga babae habang tumutungtong sila sa mas mataas na baytang sa elementarya. Nananatiling mas marami naman  ang mga babae sa kolehiyo at mas kaunti ang  humihinto sa pag- aaral kumpara sa mga lalaki.

            Sa kabila nito, kinikilala din ng ating  pamahalaan na hindi lamang edukasyon ang dimensiyon ng gender equality. Kinapapalooban din ito ng male- to- female population ratio, literacy rates, gender- based violence, income and productive resoures, at  civil and political rights of women.

Male- to- Female Population Ratio

            May 101 na bilang ng mga kalalakihan sa bawat 100 na kababaihan sa ating bansa. Mas mahaba naman ang buhay ng mga babae(72.5 taon) kaysa mga lalaki(67.2 taon) ditto sa atin.

Literacy Rates

            Ang simple literacy rate ng mga babae ay 94.3% samantalang 92.6% sa mga lalaki. Ang functional literacy rate naman ng  mga babae ay mas mataas kumpara sa mga lalaki. Sa kabila ng mga pagtaas sa Gender Development Index at Gender Empowerment Measure, hindi ito gumagarantiya ng positibong pagbabago sa papel at antas ng mga kababaihan sa ating lipunan.

Gender- based Violence

            Siyam na porsyento ng mga babae na nasa edad 18 pataas ang nakararanas ng pang- aabuso mula sa kanilang mga asawa(base sa huling survey). 70% ng mga biktima ng child abuse ay babae. 40% ng mga kaso ay ang sexual abuse at exploitation. Tinatayang nasa 60, 000 hanggang 100, 000 na mga babae ay biktima ng trafficking.
Income and Productive Resources

            Sa nakaraang dekada ay lumobo ang bilang ng mga babae na nagtatrabaho ngunit lumalabas sa mga survey na mas magagaling pa rin ang mga kalalakihan pagdating sa kalidad ng trabaho. Bilang bansang  may natalaang pinakamataas na bilang ng mga OFW, ang ekonomiya at ilang pamilyang Pilipino ay umaasa sa OFW Remittances ngunit halos 60% lamang ng remittances ng mga kalalakinan ang naipapadalang mga kababaihan sa kani- kanilang pamilya. Mahihinuha dito na mas kaunti ang kaalaman ng mga kababaihan at mas nanganganib din ang kanilang seguridad sa kanilang mga trabaho.

            Ang pinagtutuunan ngayon ng pansin ay ang pagbibigay sa mga bagong tanggap na kababaihan bilang OFW ng disenteng trabaho para sa kanilang sarili at pamilya.
Civil and Political Rights of Women.

            Dito nakapaloob ang partisipasyon ng mga kababaihan sa politika . Isa ang Pilipinas sa may pinaka kaunting bilang ng mga babaeng Presidente; 4 lamang sa 24 na senador ang babae; at 20% ng kabuuan ng position sa hudikatura, 18.2% sa ehekutibo at lehislatibo ang babae ang nakaupo sa posisyon.

            Kung magtutulungan lamang tayo upang makamit ang mithiing ito, kasabay ang 7 pa, ay siguradong uunlad ang ating pagkatao at hindi tulad ng SIMPLENG maybahay ay mabibigyan ng patas na pagtingin ang mga kababaihan na maipamalas ang kanilang mga kakayahan  at kilalanin ang kanilang mga pinaghihirapan na makamit sa buhay.

Bibliograpiya

             www.undp.org.ph/?link=4

No comments:

Post a Comment