Wednesday, January 19, 2011

AYESHA CHRISTINE PACATAN


GOAL 2: ACHIEVE UNIVERSAL PRIMARY EDUCATION

            Ang ikalawang Millenium Development Goal na ito ng United Nations ay naglalayon na sa pagdating ng taong 2015, lahat ng bata, lalake at babae ay makakapagtapos ng pag-aaral sa elementary. Sa kasalukuyan, mayroong mahigit isaandaang milyong bata sa buong mundo na edad anim hanggang labing-isa ay hindi pumapasok o nag-aaral. Karamihan sa mga batang ito ay kabilang sa rehiyon ng sub-Saharan Africa at Hilagang Asya. At sa mga bahaging ito, mas marami ang bilang ng babae na hindi pumapasok.
            Ang pagliban sa klase ay isa sa mga nakakaapekto sa pagtatamasa ng edukasyon ng isang bata. Ayon sa pananaliksik, upang malaman ang kaugnayan ng school attendance at performance, napag-alaman at sinabi ni Cohn, isa sa mga mananaliksik na ang pagpaliban sa klase ay nakakabawas sa kakayahan, partisipasyon at kaalaman ng bata. Maraming dahilan ng pagliban sa klase ng isang bata at kadalasan sa mga ito ay dahil sa lokasyon, kasarian at gastos.
            Ang lokasyon ay nagbibigay kontribusyon sa pagliban o hindi pagpasok ng mga bata sa paaralan. Halimbawa na lamang, sa mataas na bahagi ng India , nakararanas sila ng malalang kondisyon ng panahon na tumatagal ng pitong buwan kaya nama’y ito’y nagreresulta sa mababang bilang ng mga batang pumapasok dahil napipilitan silang manatili sa kani-kanilang bahay dahil na rin sa hindi sapat na pondo ng paaralan na kung saa’y hindi nila kayang makapagtayo ng matitibay at ligtas na paaralan. Ang iba nama’y malalayo ang paaralang pinapasukan lalung-lalu na sa mga pook-rural. Ayon sa imbestigasyon, sa bansang Mali, ayon kay Birdsall kalahati ang nagsabing ang paaralan ay masyadong malayo, nagbibigay dahilan sa kanila na hindi pumasok.
            Isa ring faktor ang kasarian. Sa dalawampu’t limang bansa, ang proporsyon ng bilang ng lalake sa hayskul ay mas mataas sa bilang ng mga babae ng 10%. Pinaniniwalaan na ang mga babae ay hindi kinukumbinsing mag-aral lalung-lalo na sa mga hindi pa masyadong maunlad at progresibong bansa ito’y dahil sa kanilang relihiyon at kultura.
            Isa rin namang dahilan ang gastos. Ayon sa UNICEF, tinatayang 121 milyong bata ay hindi pumapasok sa paaralan upang magtrabaho sa bukid o kaya nama’y sa bahay. Minsan kasi, hindi kayang suportahan ng kani-kanilang mga magulang ang pagpapaaral sa kanila dahil na rin hindi kasya ang kinikita nila sa paaralan.
            Edukasyon ay napakahalaga sa pagpuksa sa pandaigdigang kahirapan. Sa pamamagitan ng edukasyon, napapalawak ang oportunidad sa hanapbuhay, pagkakaroon ng mataas na sahod at napapabuti ang kalusugan ng mga bata dahil may mga inilulunsad na mga programa upang ukol dito. Sa mga lugar na kung saan mayroong mabuting kwalidad ng edukasyon, bumababa rin ang paglaganap ng HIV/AIDS at may malusog na komunidad. At mababa rin ang bilang ng mga krimen, maunlad na ekonomiya at maayos na serbisyong sosyal.
            Mayroong tinatayang 300 milyong batang nagugutom sa buong mundo. Isandaang milyon sa kanila ay hindi nag-aaral at 2/3 nito ay babae. Ayon sa World Food Programme, ang pagkain ay umaakit sa mga batang nagugutom na pumasok sa paaralan kaya nama’y nararapat lamang na maglusad ng school feeding program sa mga paaralan upang itawid sila sa kahirapan at pagkagutom. Makatutulong din ito sa mga batang dumaranas na malnutrisyon dahil sa kakulangan sa pagkain.
            Ayon sa Bureau of International Labor Affairs, sa Lapu-Lapu City, naglunsad ang DECS ng “school-based work-study program” na kung saan ang mga batang naghahanapbuhay ay nabibigyan pa rin ng pagkakataong makapag-aral. Nakakatulong ang programang ito upang mailayo ang mga bata sa aksidente dala ng kanilang hanapbuhay at mabawasan ang bilang ng dropouts.
            Ayon sa Department for International Development, may mga kadahilanan kung bakit may mga bansa na mas mataas ang bilang ng nag-aaral sa iba pang bansa. Una, mas mataas na sahod, mas mataas na pondo ng gobyerno  na inilalaan sa edukasyon, mataas na bilang ng babaeng pinagbibigyan ng pagkakataong magtrabaho.
            Mayroon din namang malaking pagunlad mula noong 1999 sa pagtaguyod ng MDGs. Ayon sa UNESCO, ang bilang ng batang nakaenrol sa elementarya sa buong mundo ay tumaas mahigit 40 milyon sa pagitan ng taong 1999 at 2007, tumaas din ang net primary enrolment sa sub-Saharan Africa mula 58% hanggang 74% sa parehong taon, at dumoble rin ang international and commitments sa basic education mula sa $2.1 bilyon sa 2002 hanggang $4.1bilyon sa 2007.
            Ang DepEd ay patuloy na gumagawa ng mga batas, programa at mga proyekto sa pagpapabuti ng kwalidad ng edukasyon ditto sa ating bansa. Naglunsad din ang gobyerno ng mga reporma  para sa maayos na pagtuturo ng mga guro tulad ng pagbibigay ng training, atbp.
            Ika nga “Edukasyon ang susi sa ating tagumpay”, kaya nama’y nararapat lamang na bigyang pansin ang edukasyon ditto sa ating bansa upang unti-unting mabawasan ang kahirapan ating nararanasan at magkaroon ng magandang kalusugan.


Bibliography:
http://en.wikipedia.org/wiki/Millennium_Development_Goals

1 comment: