Sunday, January 16, 2011

Cyrin Janaban

 Puksain ang Matinding Kahirapan at Kagutuman

Isa sa Millennium Development Goals ay ang pagpuksa sa matinding gutom at kahirapan na nararanasan ng mga tao sa buong mundo.

Base sa nakalap kong impormasyon mula sa internet, nalaman ko na sa bawat 3.6 na Segundo, may isang taong namamatay dahil sa gutom. At kadalasan, mga bata na nasa edad lima (5) pababa ang naaapektuhan.

Mga bata ang nakakaranas ng matinding epekto ng kahirapan kung kaya’t hindi nabibigyang- pansin ang kanilang mga karapatan. Karapatan ng batang mabuhay, magkaroon ng malusog na pangangatawan at sapat na nutrisyon, edukasyon, partisipasyonat proteksyon laban sa pang-aapi at pananamantala. Kung patuloy ang pagbabalewala sa mga karapatan ng bata, maaari itong makasama sa kanilang: mental, pisikal, emosyonal at ispiritwal na aspeto ng pag-unlad.

Ang UNICEF ay isang organisasyon na may layuning puksain ang kahirapan sa munfo. Ayon sa kanila, sa pamamagitan ng pagbibigay ng serbisyong pangkalusugan masusolusyunan ang problema sa kahirapan. Ang UNICEF ay nangunguna rin sa pagsusuplay ng mga bakuna laban sa sakit at pagbabahagi nito sa halos apatnapung porsyento (40%) na mga bata sa iba’t- ibang panig ng mundo.

Hanggad rin ng UNICEF na makapaghatid ng epektibong edukasyon, magbigay ng suporta para sa pagpapalaganap ng maayos na nutrisyon para sa mga bata, makiisa sa pagpapaunlad at pagsasaayos ng mga pinagkukunan ng ligtas na inuming-tubig at sanitasyon para sa lahat,makabuo ng isang kapaligiran na ligtas para sa mga bata at higit sa lahat, ang pagpapalaganap ng mga impormasyon upang maging “aware” ang mga tao at pagpapatupad  ng mga batas na mangangalaga  sa mga bata.

Para sa akin, ang pagtupad sa mga karapatan ng bata tulad ng karapatang mabuhay, kalusugan, edukasyon at proteksyon ay maaaring maging solusyon sa pagpuksa ng matinding gutom at kahirapan.

Kung magiging aktibo ang pamahalaan sa paghahatid ng mga programa at tulong sa mga bata tulad na lamang ng pagbibigay ng epektibo at mabisang edukasyon, magkakaroon ang mga bata ng pagkakataon na malinang ang kanilang mga kasanayan at talento at mag-eksel sa larangang kanilang napili nang sa gayo’y matupad ang kanilang mga pangarap at maging produktibong mamamayan sa hinaharap.

Bibliograpiya

            http://www.un.org/millenniumgoals/poverty.shtml

No comments:

Post a Comment