Wednesday, January 19, 2011

John Emmanuel dela Torre

Edukasyon sa Pilipoinas

     Kaginhawaan, asenso- madalas nakukuha  sa magandang trabaho, trabaho na makukuha ng mga taong nakapag kolehiyo at hayskul, syempre elementarya. Sa madaling salita edukasyon. Edukasyon ang ugat ng kaginhawaan at gamut sa dumaraming problema ng bayan. Eh, ang Pilipinas kaya mayroon din bang kaginhawaan,trabaho at minimal na problema? Kumusta na kaya ang edukasyon sa ating bansa?
      Ang paglaki ng populasyon, pagdami ng krimen, pagbaba ng moralidad sa komunidad at paglaganap ng sakit , ilan lamang ito sa epekto ng pagkonti ng mga kabataang  nagkakaroon ng maayos na edukasyon. Bigyang tuon nalang natin ang edukasyon sa primarya, kung saan ang mga batang may edad na anim ay nnagsisimula nang mag-aral,at karaniwang nagtatapos saedad na labing-isa. Ayon sa ilang pagsusuri, mataas ang partisipasyon ng ng mga batang pinoy na makapag-enrol at pumasok sa paaralan sanakaraang walong taon at nakit ang pagbaba nito sa nakaraang limang taon. Kung saan makikita ang pagbaba lalo na sa pook urban. Isinasaad din ang antas ng pagbaba sa kakayahan ng mga batang Pilipino na maka-akyat per grade level. At parehong insidente sa sa kakayahan ng isang batang pilip[ino na makapagtapos sa elementarya. Basesa impormasyon masasabing ang pilipinas ay malayo pa sa ganap na pag-ahon sa kahirapan. Sa sa patuloy sa pagbaba ng mga batang nakakatungtong sa primarya at nakaka-survive sa kada-lebel masasabing maaaring ilan sa mga dahilan nito angpagkukulang sasa suporta ng magulang sa kanilang anak, pati narin ang gobyerno sa paraang pagpapaunlad ng mga e4skwelahan lalo na sa mga lugar na malaayo at mahirap abutin ang sibilisasyon, particular ang mga pampublikong paaralan. Malaki ang nagagampanan ng magandang serbisyong binibigay ng eskwelahan sa pagpapaunlad ng produktibong mag-aaral . ang paraan ng pagtuturo kasabay  ng gabay ng magulangay malaaking bagay sa sapagbabago ng takbo ng edukasyon sa bansa. Tungkol naman sa kakayahang makapagtapos ng mag-aaral sa primarya, ang pagbagsak nito ay dahil parin sa kahirapan. Dumarami ang mga batang napipilitang tumigil sa pagaaral dahil sa hindi sapat ang budget ng isang pamily at maaring magresulta sa pagtigil sa pag-aaral at maagang pagtatrabaho ng bata at pagtulong sa magulang.
        Ganun paman malaki ang inaasahan  n gating bansa sa edukasyon ng Pilipino.kahit na medyo mahirap isipin sa ating bansa na ang eukasyon ay hindi lang solsyon kundi dapat ring solusyunan .ganun paman tayo rin ang magbabangon sa edukasyon n gating bansa, hindi lang  gobyerno, hindi ibang tao. Dahil kung wala ang pagsisikap tayo rin ang magbabagsak sa ating sarili at sa bansa.

            Bibliograpiya

http://www.un.org/millenniumgoals/education.shtml

No comments:

Post a Comment