Friday, January 21, 2011

Abegail M. Ocleana


Eradicate Extreme Poverty and Hunger
Anobayan, Maulannanaman!
Nakutataasnanamanangpresyonggasolina!
Ano, patibanamanangbigas at asukal?Tataasna din.

‘Yan angakingnaririnigsaarawarawnapagmamasidsakapaligiran.Lahatnagtaasan.Sabawatpagsikatngaraw, laginalangnapapansinangmgabagaynawalanaatangkatapusansapagtaasngpresyo. Sabawatpagpatakngulan, lalongnaghihirapangmgamamamayang Pilipino.
Pinakaunanglayuninnggobyerno, ayonsa Millennium Development Goals, ay alisinangsukdulangpaghihirap at pagkagutomngmgamamamayan. Magandanglayunin, ikanga.Subalitpaano?
Sangayon ay napakarami nan g mgaahensyangnagbibigayngtulongsamgamamamayanupangmaibsanangkahirapan. Perosaakingpalagay, kung hindiitomagagamit at maipaintindisataongmaayos, ay laloitongmagsasadlaksakanilasakahirapan.
Kagayanalangngtinatawagna 4Ps. Ito ay nagbibigayngsubsidiyasamgamahihirapupangmaibilingpagkainangmgaanakna nag aaral. Upangsagayon ay may lamanangtiyannilapagpasoksapaaralan. Napakagandanglayunin, subalitito ay maaringmagdulot din ngnegatibongkaugaliansatao. Maaringhindinamagtrabahodahilmeronnginaasahangayudamulasagobyerno.
Sana naman ay hindimanyariangakingnaiisip.
Angbigas.Bakittumataasangpresyo, gayongnapakaramingbigasnanakaimbaklangsamga bodega ng NFA hangatito ay masira. Hindi baito ay isangkalokohan?. Bata man angisipkosubalitnapapansinkorinangmgaito.
Sana naman, dumatingyongpanahonnahindinatayomnasyadongnaghihirap…sanaanggobyerno ay hindimagsawasapaggawangparaanupangmaibsanangkahirapan…. Sana maisip din ngmgataonakailangan ay gumawa din ng tama, hindilangkasisagobyernolahatdapat, kailangan ay magsimulaitosa sarili.
Bibliograpiya

No comments:

Post a Comment